This folder was signed by:

Gleb Smirnov

Who is also provably:

Using the Keybase filesystem.

# OSX
open /keybase/public/gvsmirnov

# Linux
cd /keybase/public/gvsmirnov